دانلود سریال نهنگ آبی

12 جولای 2020 بدون دیدگاه دانلود سریال ایرانی

دانلود رایگان سریال نهنگ آبی با لینک مستقیم

Download Free Serial Irani Nahange abi Part 30

دانلود سریال نهنگ آبی
خلاصه داستان

همه چیز حول محور یک فرد و توانایی های او می گردد. توانایی هایی که دیگران را هم از مسیر اصلی زندگی شان دور و وارد یک بازی خطرناک میکند. آرمین جوان 25 ساله و درونگرایی است که تصمیم دارد با درس خواندن در رشته امنیت شبکه کارهای بزرگی انجام دهد. تاسیس یک سایت کتابخوانی اولین اقدام اوست که شروع اتفاق های جدیدی در مسیر زندگی اش می شود…

ستارگان : . . . . . . . . . . . . .

 

دانلود قسمت اول (1) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 1000 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 533 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 345 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 229 مگابایت

 

دانلود قسمت دوم (2) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 734 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 414 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 299 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 179 مگابایت

 

دانلود قسمت سوم (3) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 1000 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 528 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 319 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 177 مگابایت

 

دانلود قسمت چهارم (4) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 1000 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 582 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 352 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 182 مگابایت

 

دانلود قسمت پنجم (5) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 1000 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 515 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 310 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 180 مگابایت

 

دانلود قسمت ششم (6) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 1000 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 549 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 328 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 168 مگابایت

 

دانلود قسمت هفتم (7) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 1000 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 490 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 292 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 153 مگابایت

 

دانلود قسمت هشتم (8) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 1230 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 465 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 306 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 135 مگابایت

 

دانلود قسمت نهم (9) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 1200 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 675 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 340 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 172 مگابایت

 

دانلود قسمت دهم (10) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 1180 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 472 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 327 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 144 مگابایت

 

دانلود قسمت یازدهم (11) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 1210 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 458 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 305 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 142 مگابایت

 

دانلود قسمت دوازدهم (12) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 1190 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 460 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 311 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 154 مگابایت

 

دانلود قسمت سیزدهم (13) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 1220 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 470 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 322 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 182 مگابایت

 

دانلود قسمت چهاردهم (14) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 1200 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 461 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 318 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 156 مگابایت

 

دانلود قسمت پانزدهم (15) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 1250 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 475 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 329 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 164 مگابایت

 

دانلود قسمت شانزدهم (16) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 1240 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 485 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 324 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 162 مگابایت

 

دانلود قسمت هفدهم (17) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 1190 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 460 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 310 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 144 مگابایت

 

دانلود قسمت هجدهم (18) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 1400 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 533 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 364 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 156 مگابایت

 

دانلود قسمت نوزدهم (19) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 1450 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 565 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 390 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 162 مگابایت

 

دانلود قسمت بیستم (20) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 1290 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 496 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 338 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 154 مگابایت

 

دانلود قسمت بیست و یکم (21) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 1420 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 545 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 371 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 169 مگابایت

 

دانلود قسمت بیست و دوم (22) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 1140 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 625 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 425 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 176 مگابایت

 

دانلود قسمت بیست و سوم (23) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 1010 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 536 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 360 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 168 مگابایت

 

دانلود قسمت بیست و چهارم (24) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 1110 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 583 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 401 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 177 مگابایت

 

دانلود قسمت بیست و پنجم (25) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 983 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 499 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 334 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 167 مگابایت

 

دانلود قسمت بیست و ششم (26) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 923 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 473 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 323 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 153 مگابایت

 

دانلود قسمت بیست و هفتم (27) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 1080 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 569 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 387 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 167 مگابایت

 

دانلود قسمت بیست و هشتم (28) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 931 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 478 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 323 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 153 مگابایت

 

دانلود قسمت بیست و نهم (29) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 1000 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 553 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 349 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 141 مگابایت

 

دانلود قسمت سی ام (30) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 942 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 519 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 331 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 154 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.